Press "Enter" to skip to content

Czy można uchylić pozwolenie na budowę na sąsiedniej działce?

To oczywiste, że nie jesteśmy w stanie obojętnie odnieść się do tego, co powstaje na działkach sąsiadujących z naszą posesją. W miejscu, w którym mieszkamy cenimy zmiany na lepsze, ale zmiany niekorzystne wywołują nasz protest. Nie zawsze głosy sprzeciwu są zasadne i merytoryczne – każdy z nas ma inne potrzeby i zwykle kieruje się subiektywnymi pobudkami. Organy administracyjne mają jednak obowiązek sprawdzić każdy wniosek, również taki, który nie posiada ścisłego, rzeczowego uzasadnienia. Z tego też względu z wielu składanych skarg podyktowanych zwykłym „widzimisię” nie wynikają żadne skutki prawne. Przyjrzyjmy się zatem kto i kiedy może składać wnioski o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę, oraz jakie są realne szanse na pozytywne rozpatrzenie protestu.

Strona w postępowaniu

Aby złożyć odwołanie od pozwolenia na budowę należy przede wszystkim być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowie. Taki status zyskują właściciele nieruchomości, których obszar jest objęty oddziaływaniem sąsiedniej inwestycji. Wówczas osoba taka zostaje poinformowana o rozpoczęciu postępowania, jak również o kolejnych jego etapach, składanych wnioskach, nowych decyzjach. Ma także możliwość wglądu do akt i ubiegania się o wszelkie informacje. Strona w postępowaniu może więc również wnosić protesty, zażalenia, uwagi, w tym wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Odwołanie powinno złożyć się w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na sąsiedniej działce. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia (Wojewoda) za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję. Organ wówczas ma 7 dni na przekazanie odwołania do organu wyższej instancji. W przypadku oddalenia takiego dokumentu przez organ II instancji strona ma również prawo do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Tak jak wspomnieliśmy, ogromna część wniosków dotyczących prowadzonej procedury wydawania pozwolenie na budowę nie ma merytorycznych podstaw wystarczających, aby zostać rozpatrzona pozytywnie. Zastrzeżenia wnoszone przez stronę dość często prowadzą do zmodyfikowania projektu przez inwestora w celu dostosowania do warunków zabudowy, planu miejscowego czy wymagań ochrony środowiska. Istnieje również możliwość wydania przez organ administracyjny decyzji o pozwoleniu na budowę nakładającej na inwestora szereg dodatkowych obowiązków i wymagań związanych z prowadzeniem inwestycji. W przypadku, gdy inwestor nie wykona wskazań zawartych w decyzji w określonym w niej terminie, organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien uchylić wydaną decyzję.

Pozytywne rozpatrzenie odwołania od wydanego pozwolenia na budowę przez stronę jest możliwe w   sytuacjach  ściśle określonych w prawie. Może to być np. sytuacja, w której wydanie pozwolenia na budowę skutkuje powstaniem stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub szkód dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa. Pozwolenia na budowę zostanie uchylone, gdy nie istnieje żaden inny sposób na usunięcie powyższego stanu. Jednak podstawową i najczęstszą przyczyną stwierdzenia nieważności jest wykazanie, że wydanie decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa np. w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę uzyskano na podstawie nieobowiązującego już planu miejscowego lub planowana inwestycja nie jest zgodna z wydanymi warunkami zabudowy.

Źródło: Zagospodarowanie przestrzenne – Budplan