Press "Enter" to skip to content

Gaśnice i ich rodzaje

Gaśnica jest jednym z obowiązkowych elementów, który musi znajdować się  w zakładzie pracy czy samochodzie oraz wchodzi w skład podstawowej ochrony przeciwpożarowej. Urządzenie to podlega okresowej kontroli, której dokonuje fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami. Jednak nie wszystkie gaśnice są takie same. Występują ich różne rodzaje i warianty. Dlaczego? Czym się różnią i z czego te różnice wynikają? O tym wszystkim poniżej.

Gaśnica – zadbaj o swoje bezpieczeństwo

W Polsce przepisy prawa regulują obowiązek zabarwienia gaśnic na kolor czerwony. Dodatkowo każda gaśnica posiada etykietę, która opisuje sposób jej użycia oraz przeznaczenie. Dopuszczalne są dwa sposoby ulokowania gaśnicy. Może ona stać na podłodze w specjalnej obejmie lub może zostać zamocowana do ściany przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonego zaczepu. Ten z kolei nie może w żaden sposób utrudniać bądź uniemożliwiać zdjęcia i użycia urządzenia.

Gaśnice wyposażone są w zawór samozamykający, dzięki któremu można w dowolnym momencie odciąć wypływanie środka gaśniczego. Dodatkowo, produkty te o pojemności powyżej 3 kg muszą posiadać wąż, przez który wypływać będzie środek gaśniczy.

Gaśnice – szeroki wybór, możliwość optymalnego doboru

Gaśnice zostały podzielone ze względu na przeznaczenie, to jest rodzaj pożaru, jaki może być gaszony za ich pomocą oraz do każdego rodzaju przyporządkowano symbol literowy dla łatwiejszej orientacji. Podział ten i oznaczenia literowe są jednakowe w całej Europie. Zgodnie z powyższym wyróżniamy gaśnice:

  • A– do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu, może to być na przykład drewno, papier, guma
  • B– do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu, czyli na przykład benzyny, polietylenu, smoły
  • C– do gaszenia pożarów gazów palnych, przykładowo metanu, acetylenu, propanu
  • D– do gaszenia pożarów metali palnych, na przykład magnezu, sodu, uranu
  • E– do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem oraz pożarów w okolicy urządzeń elektrycznych
  • F– do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących takich jak oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce

Dodatkowo wyróżniamy cztery rodzaje gaśnic wydzielone ze względu na posiadany przez nie środek gaśniczy:

  • wodne– wykorzystują wodę do schładzania płonących elementów. Nie nadają się do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących, takich jak oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce, urządzeń pod napięciem oraz pożarów w okolicy urządzeń elektrycznych
  • proszkowe– gaśnice najlepiej sprawdzające się przy gaszeniu pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu, cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu oraz gazów palnych. Wykorzystują do tego celu czynnik gaśniczy, którym jest proszek fosforanowy lub węglanowy. Warto zauważyć, że gaśnice proszkowe wykazują wyjątkowo dużą skuteczność w gaszeniu pożarów, jednak podczas ich użycia należy liczyć się z uszkodzeniem a nawet zupełną utratą przedmiotów i sprzętów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Współczesne gaśnice proszkowe pozwalają również na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych, które znajdują się pod napięciem do 1000V. Jedyne o czym należy pamiętać podczas gaszenia sprzętu elektrycznego, to konieczność zachowania odległości co najmniej 1 metra
  • czyste środki gaśnicze– zawierają bardzo różne środki gaśnicze i w zależności od tego jaki środek został zastosowany w konkretnej gaśnicy wykorzystującej czyste środki gaśnicze, można gasić za ich pomocą pożary ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu, pożary cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu, pożary gazów palnych, przykładowo metanu, acetylenu, propanu, pożary metali palnych (magnezu, sodu, uranu) oraz pożary łatwopalnych środków gotujących, takich jak oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce. Ważne jest, że w odróżnieniu od gaśnic pianowych i proszkowych, po użyciu gaśnic z czystym środkiem gaśniczym, nie pozostają niemal żadne ślady a mienie nie zostaje uszkodzone. Ponadto gaśnice te nie powodują wypierania tlenu z pomieszczenia, w którym ma miejsce pożar
  • CO2– gaśnice te gaszą pożary cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu (benzyny, polietylenu, smoły) oraz gazów palnych (metanu, acetylenu, propanu). Gaśnice te również nie powodują uszkodzeń chemicznych sprzętu i przedmiotów znajdujących się w najbliższej okolicy, jednak gaszone za ich pomocą urządzenia mogą zostać uszkodzone na skutek szoku termicznego. Ich poważną wadą jest fakt, że ich użycie podnosi stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu a sytuacja ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka

Niezależnie od rodzaju pożaru, który zaobserwujemy oraz gaśnicy jaką użyjemy do jego ugaszenia, należy bezwzględnie pamiętać o zaalarmowaniu straży pożarnej.

Źródło: Glovex.com.pl – odzież robocza