Press "Enter" to skip to content

OZE – sposób na bezpieczeństwo energetyczne

Odnawialne źródła energii to naturalne zasoby, których użycie nie powoduje stałych niedoborów. Obok tradycyjnych surowców energetycznych, OZE stanowią źródło energii, które w znacznym stopniu może przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to wszelkie zasoby naturalne, które nie ulegają całkowitemu zużyciu. Ich pozyskiwanie nie wymaga niekorzystnej ingerencji w środowisko naturalne. Nie  wpływają one także negatywnie na stan ekosystemu. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się wobec tego:

  • energię słoneczną – promieniowanie słoneczne wykorzystuje się za pomocą kolektorów słonecznych – do wytwarzania ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych – do produkcji prądu;
  • energię wiatru – prędkość wiatru wykorzystywana jest do wytwarzania energii za pomocą turbin wiatrowych. Biorąc pod uwagę średnią roczną prędkość wiatru w Polsce, w takich rejonach jak góry i nad morzem inwestycja w turbinę jest opłacalna:
  • energię wodną – pozyskiwana jest za pomocą silników wodnych oraz hydrogeneratorów przede wszystkim w elektrowniach wodnych, gdzie do jej pozyskania wykorzystuje się wody płynące, głównie wody powierzchniowe o dużym natężeniu spływu;
  • energię geotermalną – powstaje w wyniku naturalnego rozpadu pierwiastków chemicznych zachodzącego we wnętrzu ziemi. Ciepło pobierane jest z gruntu bądź wód gruntowych za pomocą specjalnych pomp ciepła, które działają na zasadzie obiegu termodynamicznego;
  • biomasę i biogaz – są niekonwencjonalnymi produktami oraz odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej bądź leśnej, które ulegają naturalnej biodegradacji. Energia produkowana jest w wyniku ich spalania w specjalnie przystosowanych piecach.

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne

W znaczeniu globalnym bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki energetyczno-surowcowej, który zapewnia bieżące pokrycie obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania na energię. Obok tradycyjnych źródeł energii, coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego zyskują OZE. Są to przede wszystkim źródła, które ulegają odnowieniu bądź ich eksploatacja nie powoduje trwałego deficytu. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż procesy pozyskiwania odnawialnych źródeł energii nie ingerują w sposób negatywny w środowisko naturalne, a wszelkie szkodliwe produkty powstające w wyniku ich eksploatacji są zredukowane do minimum.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki energetyczno-surowcowej ma duże znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Ze względu na zalety płynące z wykorzystania energii odnawialnej jest ona szeroko promowana przez władze lokalne i krajowe.

Bezpieczeństwo energetyczne w mikroskali

Źródła energii odnawialnej, dzięki szerokiemu zastosowaniu, mogą być wykorzystane do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w prywatnych domach, przedsiębiorstwach czy gospodarstwach rolnych. Uzupełnienie bądź całkowite zastąpienie tradycyjnych systemów grzewczych o systemy wykorzystujące energię odnawialną niesie ze sobą mnóstwo korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych.

Odnawialne źródła energii oprócz tego, że są alternatywnym zasobem dla tradycyjnych surowców energetycznych, nie powodują szkód dla środowiska, a budowa ich infrastruktury wymaga stosunkowo mniejszych nakładów finansowych. Energia odnawialna jest przy tym bardziej wydajna, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów jej zużycia.

Wśród dostępnych na rynku komponentów systemów OZE coraz powszechniejsze staje się stosowanie ogniw fotowoltaicznych. Jak się okazuje, nie bez powodu. Urządzenia te wykorzystują promieniowanie słoneczne, a więc jedno z najpowszechniejszych odnawialnych źródeł energii, do wytworzenia energii elektrycznej. Energia elektryczna pochodząca z OZE pozwala na zasilanie wszelkich urządzeń w gospodarstwach domowych czy w przedsiębiorstwach. Dużym atutem zastosowania fotowoltaiki jest możliwość całkowitego uniezależnienia się od rynkowych dostawców energii elektrycznej. W ten sposób całkowicie eliminowane jest ryzyko wystąpienia przerw w dostawach prądu z publicznych sieci.

Innym rozwiązaniem pozwalającym na czerpanie korzyści z OZE jest zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych, które magazynują energię. Dostępne na rynku urządzenia przeznaczone są zarówno dla gospodarstw domowych, jak i  dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Pozwalają one na magazynowanie energii na własne potrzeby i wykorzystanie jej w sytuacjach niedoboru prądu. Zaletą fotowoltaiki jest także możliwość zarobkowania – nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne można odsprzedawać do publicznej sieci energetycznej.

Źródło: http://inverter.com.pl/