Press "Enter" to skip to content

Praca dla ratowników medycznych – czy tylko w karetce?

W świetle ustawy, która weszła w życie 1 maja 2016, ratownik medyczny to osoba z wykształceniem wyższym (posiadająca tytuł licencjata) lub średnim kierunkowym (pod warunkiem rozpoczęcia nauki przed 1 marca 2013, zdania egzaminu dyplomowego i otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Podstawowym obszarem zatrudnienia ratownika jest Państwowy System Ratownictwa Medycznego, jednak nie oznacza to, że jego uprawnienia ograniczają go wyłącznie do pracy w karetce.

Obowiązki i uprawnienia

Ratownik medyczny posiada umiejętności i uprawnienia do prowadzenia następujących działań:

 • Udzielanie pierwszej pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia (pomiary parametrów życiowych – badanie tętna, ciśnienia, temperatury, saturacji, częstotliwości oddechu; przeprowadzenie badania elektrokardiograficznego, tamowanie krwawień i krwotoków, opatrywanie złamań, podaż leków samodzielnie lub pod kontrolą lekarza w zależności od wskazania w ustawie),
 • Przewożenie transportem medycznym poszkodowanych w stanie zagrożenia życia,
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i medycznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Utrzymywanie kontaktu werbalnego i niewerbalnego z poszkodowanymi, udzielanie im informacji i wsparcia psychologicznego na miejscu zdarzenia,
 • Prowadzenie ewakuacji ludności z miejsca zagrożenia.

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Obecnie uprawnienia do wykonywania zawodu można zdobyć po ukończeniu studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. – obecnie nie ma jeszcze takiego wymogu, od 1.10 wejdą nowe regulacje prawne . Pracę na tym stanowisku wykonywać mogą także te osoby, które ukończyły szkołę policealną o odpowiednim profilu i legitymują się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uzyskane na mocy przepisów obowiązujących uprzednio, przed wejściem w życie nowelizacji ustawy.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne

Program studiów obejmuje takie przedmioty, jak:

 • anatomia i fizjologia,
 • biofizyka,
 • biochemia,
 • zdrowie publiczne,
 • nauczanie ratownictwa i pierwszej pomocy,
 • toksykologia,
 • wybrane tematy z farmakologii,
 • medyczne zabiegi ratunkowe.

Program studiów obejmuje także podstawy przedsiębiorczości, prawa, i technik komunikacji niewerbalnej (język migowy).

Praca w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego

Najpopularniejszym miejscem zatrudnienia ratownika medycznego jest wyjazdowy zespół ratownictwa medycznego potocznie nazywany karetką pogotowia. Aktualnie w ramach systemu ratownictwa funkcjonują zespoły specjalistyczne (trzyosobowe z lekarzem systemu i ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu), podstawowe (z dwiema osobami uprawnionymi do medycznych świadczeń ratunkowych, w tym ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu) oraz lotnicze (minimum trzyosobowe, w tym pilot zawodowy, lekarz systemu i ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu)

Drugim typowym miejscem pracy ratownika medycznego, w którym może prowadzić wskazane w ustawie czynności, jest Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

Praca poza Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Umiejętności zawodowe ratownika  medycznego mogą być konieczne również w innych placówkach. Oznacza to, że ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie także w:

 • przyzakładowych jednostkach ratowniczych (dotyczy zakładów produkcyjnych),
 • szkołach, na uczelniach wyższych, w podmiotach realizujących kursy pierwszej pomocy i kursy doskonalące dla kadr medycznych,
 • jednostkach o profilach ratowniczych, które funkcjonują w lotnictwie, straży pożarnej, policji czy wojsku (podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych),
 • ratunkowym pogotowiu wodnym, pogotowiu górskim, pogotowiu lotniczym,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych,
 • w trakcie zorganizowanych form wypoczynku (obozy, kolonie).

Ratownik medyczny może podjąć pracę w zasadzie w dowolnym oddziale szpitalnym, gdzie jego umiejętności zawodowe będą użyteczne. Warunkiem jest szczegółowy zakres obowiązków zapisany w umowie, obejmujący czynności, do których osoba taka jest uprawniona. Regulacje prawne dnia 22 grudnia 2015 pozwalają ratownikom medycznym realizować świadczenia medyczne z naciskiem na czynności ratunkowe.

Zawód ratownika medycznego jest wymagający zarówno pod względem przygotowania fizycznego i psychicznego, jak i w wymiarze edukacyjnym. Ratownicy są zobowiązani do ciągłego doskonalenia zawodowego i uaktualniania swojej wiedzy.

Inspirowane: wsr.edu.pl – dietetyka Warszawa