Press "Enter" to skip to content

Spalanie jako jedyna dozwolona forma utylizacji odpadów medycznych

Obecnie na terenie naszego kraju jedyną dopuszczalną metodą utylizowania odpadów medycznych jest ich spalanie. Jak powinien przebiegać ten proces ?

Dopuszczalne metody utylizowania odpadów medycznych razem z ich szczegółową charakterystyką określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. odnośnie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dodatkowe wytyczne zawarte są również w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Obowiązki osób zarządzających placówkami medycznymi odnośnie odpadów medycznych

Osoby, które zarządzają placówkami medycznymi, muszą pamiętać o tzw. ,,Zasadzie bliskości”, która została opisana w Artykule. 20 Ustawy o odpadach. W myśl tych przepisów zabronione jest unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych poza obszarem województwa, w którym powstały. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, kiedy na terenie danego województwa nie ma żadnej spalarni, która jest przystosowana do utylizacji odpadów medycznych, lub gdy trwają remonty takich miejsc, czy nie mają one odpowiednich mocy przerobowych w danym czasie.

Bardzo często popełnianym błędem przez placówki medyczne i szpitale jest transport odpadów medycznych do stosunkowo taniej, nie najbliżej położonej spalarni odpadów. Decydujący jest tutaj rachunek ekonomiczny, niemniej jednak należy pamiętać, że takie działanie jest niezgodne z prawem i może się przyczynić w dużej mierze do powstawania poważnych zagrożeń epidemiologicznych.

Unieszkodliwianie odpadów medycznych spełnia kilka funkcji

Biorąc pod uwagę odpady z potencjałem zakaźnym proces utylizacji powinien doprowadzić do zlikwidowania zagrożenia infekcyjnego. Należy również poddać neutralizacji groźne dla środowiska naturalnego związki chemiczne (np. z przeterminowanych leków), a także spopielić tkanki ludzkie (np. amputowane palce), tak aby nie dało się zidentyfikować jej kształtu ( dopuszczalne jest także grzebanie).

Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów medycznych polegająca na ich spalaniu określona jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia jako tak zwany ,,Proces D10”. Musi ona spełnić wszystkie warunki, które zawiera wyżej wymienione rozporządzenie :

  • wymagane jest, aby odpady zakaźne po dostarczeniu do spalarni były bezpośrednio wkładane do pieca, bez procesu mieszania i kontaktu z odpadami innego rodzaju,
  • temperatura spalania w przypadku zakaźnych odpadów medycznych powinna wynosić przynajmniej 1100 stopni Celsjusza, w pozostałych przypadkach wymagana temperatura to 850 stopni Celsjusza,
  • w każdej spalarni wymagane jest wyposażenie w postaci co najmniej jednego dodatkowego palnika pomocniczego, który uruchomi się automatycznie w razie spadku temperatury gazów spalinowych,
  • każda spalarnia powinna być wyposażona w automatyczny system podawania odpadów, który zapobiegnie przekazaniu do komory spalania podczas rozruchu, a także w przypadku, gdy nie będzie odpowiedniej temperatury,
  • spalarnia odpadów musi także spełniać normy dotyczące emisji, które zostały określone w odrębnych przepisach. Czas eksploatacji instalacji nie powinien być dłuższy niż 60 godzin w przeciągu roku kalendarzowego,
  • jeżeli jest to możliwe, odpady powstające w wyniku spalania mogą być poddane odzyskowi. W każdym innym przypadku muszą być one unieszkodliwione w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu.

Podsumowując powyższy tekst, warto zaznaczyć, że jedynym dozwolonym sposobem na utylizowanie odpadów medycznych w Polsce jest ich spalanie. Na terenie kraju istnieje wiele spalarni, niemniej jednak odpady tego typu powinny być spalane jak najbliżej miejsca, gdzie zostały wytworzone, chyba że jest to niemożliwe z powodów, które zostały wymienione powyżej. Wszelkie przepisy dotyczące spalarni odpadów medycznych zostały jasno określone we właściwym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Źródło: Emka – Transport odpadów medycznych