Press "Enter" to skip to content

Czy warto wykonać audyt sprężonego powietrza w zakładzie?

Audyt sprężonego powietrza jest ważnym narzędziem dla firm i zakładów przemysłowych, które korzystają z systemów sprężonego powietrza. Audyty sprężonego powietrza są często przeprowadzane jako część programów zarządzania energią i efektywnością energetyczną w firmach. Co powinno wchodzić w skład audytu systemu sprężonego powietrza i jakie korzyści otrzymuje zakład, który decyduje się na ich przeprowadzenie?  

Co to jest audyt sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza to szczegółowa ocena i przegląd systemu sprężonego powietrza w celu określenia jego wydajności, efektywności i zgodności z normami oraz przemysłowymi standardami jakości powietrza. Audyt taki ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów poprawy oraz oszacowanie oszczędności energii i kosztów, które można osiągnąć poprzez zoptymalizowanie systemu sprężonego powietrza.

Główne cele audytu sprężonego powietrza obejmują ocenę wydajności, identyfikację strat, zgodność z normami i standardami, szacowanie oszczędności zużycia energii, ocenę komponentów oraz zalecenia i sposoby optymalizacji procesów. W ramach oceny wydajności audyt bada wydajność istniejącego systemu sprężonego powietrza w zakresie dostarczania sprężonego powietrza do różnych procesów i aplikacji. Identyfikuje również ewentualne straty energii i nieefektywności w systemie, takie jak nieszczelności w przewodach, nieoptymalne ciśnienie, zbyt duże straty ciśnienia czy nadmierne zużycie energii. W czasie audytu dokonuje się sprawdzenia, czy system spełnia przemysłowe standardy jakości powietrza, takie jak ISO 8573-1, oraz czy jest zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami. Podczas audytu wykonuje się badanie poszczególnych komponentów systemu, takich jak kompresory, filtry, osuszacze i regulacje ciśnienia, w celu określenia ich stanu technicznego i ewentualnej konieczności konserwacji lub wymiany.

Określenie stanu faktycznego systemu wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza to jeden z elementów audytu. Drugim jest wskazanie zaleceń pokontrolnych. Na podstawie wyników audytu sporządzane są zalecenia dotyczące optymalizacji systemu sprężonego powietrza w celu zwiększenia wydajności, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia kosztów eksploatacji. W tej części audyt może zawierać zapisy, które pomogą w opracowaniu planu konserwacji i regularnych przeglądów systemu, co pozwoli utrzymać jego wydajność na odpowiednim poziomie.

Korzyści z przeprowadzenia audytu układów sprężonego powietrza

Przeprowadzenie audytu układu sprężonego powietrza może przynieść wiele korzyści dla firm i zakładów przemysłowych, które korzystają z tego rodzaju systemów. Na podstawowe zyski z audytu składają się poprawa efektywności i wydajności systemu, której konsekwencją będą oszczędności w zakresie zużycia energii, redukcja kosztów eksploatacji i zwiększenie niezawodności procesów przemysłowych. 

Audyt identyfikuje nieefektywności w systemie sprężonego powietrza, takie jak nieszczelności w przewodach, nieoptymalne ciśnienie czy nadmierne zużycie energii. W efekcie pozwala on zidentyfikować sposoby na zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na oszczędności finansowe. Wdrożone zalecenia powstałe w wyniku audytu przekładają się na poprawę wydajności i efektywności systemu sprężonego powietrza, co także prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji, zwłaszcza kosztów energii i konserwacji. Jednocześnie audyt pozwala na dostosowanie systemu sprężonego powietrza do konkretnych potrzeb i wymagań danej aplikacji lub procesu przemysłowego.

Audyt pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów w systemie sprężonego powietrza, co pozwala na wczesne ich rozpoznanie i zapobieganie awariom. To z kolei zwiększa niezawodność działania systemu i minimalizuje ryzyko przestojów w produkcji. Jednocześnie poprawa wydajności i efektywności systemu sprężonego powietrza może przyczynić się do zwiększenia trwałości komponentów i urządzeń, co zmniejsza koszty związane z ich konserwacją i wymianą.

Finalnie audyt pozwala upewnić się, że system sprężonego powietrza spełnia przemysłowe normy jakości powietrza oraz lokalne przepisy i regulacje. Wdrożenie zaleceń  może pomóc w poprawie jakości sprężonego powietrza poprzez usunięcie zanieczyszczeń, wilgoci i innych substancji, co jest istotne w wielu aplikacjach przemysłowych.

Przeprowadzenie audytu układu sprężonego powietrza jest inwestycją, która może przynieść długotrwałe korzyści dla firmy, zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Dlatego też wiele firm decyduje się na regularne audyty w celu optymalizacji swoich systemów sprężonego powietrza.

źródło: AG Kompressoren sprężarki powietrza