Press "Enter" to skip to content

Jak stworzyć warunki pracy, które zmniejszą rotację pracowników?

Rynek pracy w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jak wynika z danych grupy Pracuj.pl w samym tylko III kwartale 2018 r. liczba ogłoszeń o pracę wzrosła o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego. Trend ten będzie się utrzymywał. W związku z tym przy braku działań firmy zmierzających do utrzymania bądź wzmocnienia zaangażowania pracowników, wrastać będzie także rotacja personelu, co może przekładać się będzie bezpośrednio na niekorzystne wyniki finansowe.

Co decyduje o rotacji pracowników?

Rezygnacja z pracy rzadko bywa decyzją podejmowaną pod wpływem impulsu. Zwykle towarzyszy temu długotrwale rozwijający się zamiar odejścia (ang. turnover intention) w połączeniu z poszukiwaniem alternatywnej formy zatrudnienia (ang. withdrawal cognition). Ponieważ jest to proces rozłożony w czasie, pracodawca ma możliwość podjęcia działań, które zapobiegną wysokiej rotacji pociągającej za sobą negatywne konsekwencje dla organizacji.

Wśród kluczowych czynników, wpływających na poziom zaangażowania personelu znajdują się:

  • poczucie satysfakcji ze zlecanych i realizowanych zadań,
  • atrakcyjność zajmowanego stanowiska pracy,
  • atrakcyjność innych stanowisk pracy oferowanych przez rynek (czynnik konkurencyjny),
  • poziom stresu związany z wykonywanymi obowiązkami,
  • sposób zarządzania firmą.

Nowoczesne narzędzia i metody monitoringu zaangażowania pracowników

Monitoring zaangażowania pracowników może być skuteczny, jeśli analizie poddane zostają wszystkie czynniki, w tym przede wszystkim poczucie satysfakcji oraz ocena atrakcyjności zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków.

Poziom rotacji można zmierzyć poprzez analizę trendów stażu pracy w danej firmie. Zestawienia dokonuje się poprzez porównanie bieżącego stażu i tego, jaki zostałby osiągnięty w sytuacji braku strat kadrowych. Równie istotnym miernikiem tendencji rotacyjnych jest wynik badań satysfakcji. Stanowi on także wskaźnik efektywności firmy. Najbardziej realnych danych w zakresie rotacji dostarcza porównanie liczby pracowników, którzy zdecydowali się na zmianę pracy z liczbą wszystkich osób zatrudnionych.

Badanie zaangażowania pracowników jest czynnością czasochłonną, jednak pozyskane informacje i wdrożone na ich podstawie zmiany, korzystnie wpływają na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Aby proces ten przebiegał możliwie jak najbardziej efektywnie, wykorzystuje się obecnie w tym celu specjalistyczne programy do zarządzania, w których można zbierać i monitorować podstawowe wskaźniki KPI. Przykładem takiego oprogramowania jest FlexiReporting.

Wśród niewątpliwych zalet należy wyróżnić:

  • uporządkowanie wszystkich dokumentów pracowniczych w formie elektronicznej, co ułatwia monitoring stażu pracy,
  • wielokryterialny opis wszystkich zgromadzonych dokumentów, usprawniający analizę poszczególnych wskaźników zaangażowania personelu,
  • łatwe gromadzenie informacji tj. absencje pracownika, wskaźnik odejść inicjowanych przez pracodawcę i pracownika, wskaźnik wewnętrznych awansów, wskaźnik jakości rekrutacji itd.

Wybór odpowiednich wskaźników i ich analiza pozwoli Ci znaleźć te obszary funkcjonowania firmy, które mogą sprzyjać większej rotacji pracowników. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tj. FlexiReporting zadanie takie będzie znacznie łatwiejsze, a wiele informacji będzie można przedstawić w postaci graficznej, co ułatwi analizę. Jak pokazują różne badania rynku pracy, motywacja finansowa nie jest wcale tak istotnym czynnikiem przy podjęciu decyzji o zatrudnieniu. Wiele osób bardziej ceni sobie atmosferę w pracy czy relacje z przełożonymi.

Źródło: flexisolutions.pl – systemy business intelligence