Press "Enter" to skip to content

Podatek CIT – regulacje i zmiany od 2019 roku

Podatek PIT i CIT to dwie najbardziej dochodowe daniny w budżecie. Ten pierwszy to podatek od osób fizycznych, z którego rozliczane są wszystkie osoby na etacie lub osiągające dochody z tytułu zatrudnienia oraz innych źródeł. Czym natomiast jest podatek CIT? Z angielskiego CIT to Corporate Income Tax czyli podatek dochodowy od osób prawnych. W Polsce uregulowany jest przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podmioty podatku CIT w Polsce

Podatnikami podatku CIT w naszym kraju są wszystkie osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. W szczególności mogą być to spółki kapitałowe (akcyjne, z.o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia. Do grona podatników CIT należą także podatkowe grupy kapitałowe, czyli instytucje składające się z co najmniej dwóch spółek handlowych.

Podatnikami CIT nie są natomiast Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, organizacje religijne, jednostki budżetowe czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalając obowiązek podatkowy w zakresie podatku CIT bierze się pod uwagę zasadę rezydencji. Zgodnie z nią podatnik podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, jeżeli ma on (lub zarząd spółki) siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. W przypadku siedziby poza granicami kraju opodatkowaniu podlegają tylko te dochody, które zostały osiągnięte na terytorium RP.

Dochód jako przedmiot opodatkowania

Dochód zgodnie z przepisami ustawy, to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania przychodu, która została osiągnięta w roku podatkowym. To on jest przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT. W skrócie: aby wyliczyć dochód, należy odjąć kwotę kosztów od przychodów. Przychodem mogą być między innymi otrzymane pieniądze, świadczenia niepieniężne, przychody należne (choć nie muszą być jeszcze otrzymane), koszty to natomiast wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi dochód po ewentualnych odliczeniach.

Stawki podatku

Podstawową stawką podatku CIT jest stawka 19%. Od 2017 do 2019 roku funkcjonowała również obniżona stawka 15% dla tak zwanych małych podatników (ich przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie może przekroczyć kwoty 1 200 000 euro – przeliczone na złote).

Na podstawie przepisów ustawy funkcjonuje także stawka sankcyjna – 50% podatku, dla podatników zaniżających wysokość zobowiązań podatkowych.

Zmiany CIT w 2019

Od 1 stycznia 2019 roku do ustawy wprowadzona została nowa stawka 9%, zastępująca stawkę 15%. Przeznaczona jest ona dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Z obniżonej stawki nie skorzystają natomiast podatnicy spółek dzielonych lub podatnik, który wniósł na poczet kapitału niektóre wkłady szczegółowo określone w ustawie.

Nowością w rozliczeniu PIT od 2019 roku będzie także możliwość z korzystania z ulgi IP BOX, która ma zachęcić podatników (zarówno CIT jak i PIT) do inwestycji w badania naukowo-techniczne. Zgodnie z jej zasadami przedsiębiorcy osiągający zyski z dochodów uzyskanych w skutek swojej działalności rozwojowej, są objęci w tym zakresie stawką 5% podatku.

Rozliczenie podatku

Podatnicy PIT co roku składają roczne zeznania podatkowe. Muszą to zrobić do końca marca za rok poprzedni. W tym terminie należy także uiścić ewentualną dopłatę podatku wynikającą z różnicy między wysokością należnego podatku, a wpłaconymi zaliczkami na podatek dochodowy. Ostateczna wysokość dochodu musi zostać złożona w ciągu 10 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania, wraz z bilansem rocznym oraz uchwalą walnego zgromadzenia. Aby uniknąć problemów przy rozliczaniu corocznych zeznań podatkowych, warto nawiązać stałą współpracę z nowoczesnym biurem rachunkowym.